Spisy Ľudovíta Štúra

 


Na tomto mieste Vám ponúkame plné znenia vybraných spisov Ľudovíta Štúra. Budeme sa snažiť tento zoznam postupne ešte viac doplniť.


Nájdete tu aj prepis známeho Slovenského prestolného prosbopisu panovníkovi z roku 1842, na ktorého príprave sa významnou mierou podieľal Ľ. Štúr.
 
Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí 304kB
Text uverejňujeme v znení, ako bol publikovaný v diele: ŠTÚR, Ľ.: Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Na vydanie pripravil H. Bartek. Turčiansky S. Martin, Kompas 1943, s. 3-125 s drobnými úpravami podľa dnešných pravopisných pravidiel.

 
NOVÉ


O národných povestiach a piesňach plemien slovanských 595kB
Text uverejňujeme v znení, ako bolo publikované v diele: Spisy Ľudovíta Štúra, Sväzok druhý, O národných povestiach a piesňach plemien slovanských, Turčiansky Sv. Martin, tlačou Matice slovenskej a kníhtlač. účast. spolku, 1932, s drobnými úpravami podľa dnešných pravopisných pravidiel.
 
Starý a nový vek Slovákov 244kB
Text uverejňujeme v znení, ako bol publikovaný v diele: ŠTÚR, Ľ.: Starý i nový věk Slováků. Na vydanie pripravil Josef Jirásek. Bratislava, Učená spoloč. Šafaříkova 1935. Zdigitalizovaný text bol prevzatý zo stránky http://citanka.cz a bol vynechaný úvod od Josefa Jiráska.
 
Slovenský prestolný prosbopis 49kB
Slovenská verzia prestolného prosbopisu z roku 1842.
Text uverejňujeme v znení, ako bol publikovaný v diele: ORMIS, J. V.: O reč a národ. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1973, s. 549-555.
 
Sťažnosti a žaloby Slovanov v Uhorsku na protizákonné prechmaty Maďarov 158kB
Slovenský preklad národnoobranného spisu Ľ. Štúra, ktorý vydal v Lipsku v roku 1843 v nemčine.
Text uverejňujeme v znení, ako bol publikovaný v diele: ORMIS, J. V.: O reč a národ. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1973, s. 515-548.
 
Devätnáste storočie a maďarizmus 106kB
Slovenský preklad polemického spisu Ľ. Štúra, ktorý vyšiel vo Viedni v roku 1845 v nemčine.
Text uverejňujeme v znení, ako bol publikovaný v diele: ORMIS, J. V.: O reč a národ. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1973, s. 697-721.