< predchádzajúci list korešpondencia | späť ďalší list >

List Andrejovi Sládkovičovi

V liste sa Štúr sťažuje na útoky proti novej slovenčine - najmä zo strany Jána Kollára a českých vlastencov.


 
 

v Braťislave
1846 dňa 20 kvetna

Braček drahí!
 

Mlčíťe akosi už od drahnjeho času. - Článok svoj, odpoveď Lodimu1, sťe si už v novinách čítali. Čo Vám bolo vitretuo, to censúra urobila, ktorá už teraz je trochu naplašená i ustavičním na nás dobíjaňím i tím že z kancellarie dostala písmo, v ktorom sa nám každá polemika proťi druhím národnosťam zakazuje. - Básňe Vaše vindú, ale majťe len pozhoveňja. Mnoho toho iďe a každí na svoje čaká a dočkať sa ho ňevje. Takto si visvetliťe odkladaňja.

Kňiha Kollárova oproťi Slovenčiňe "Hlasové" už višla a to nákladom Českej Maťice. Teraz je z ňej víňatok v Pražskích novinách, menovito článok od Kollára. To je infámna Slovenčini pohana. Teraz bi sa už naši mali ťjež opásať mečom pravdi a zmužilosťi za drahí život kmena nášho. Na podhuckaňja Kollárovo píšu i Česi vo Vjedňi s Dianiškom, náhončím Kollárovím, človekom najzlostňejším, dajakúsi infámnu šprihaňinu proťi Slovenstvu, ňje len ale to robja, ale nás podkopávajú a očerňujú kde len muožu. S timito všetkimí drží Fejérpataki, ktorí vraj takje listi o nás do Prahi dopisuje že vlasi vstávajú. Tak nám píšu naši ztaďjal. A vihráža sa mi že mi vraj ak bud'em písať cautiu vezme. Boj teda nastau: ja pevňe verím v Boha že nám dá víťazstvo. Vec naša je najspravodlivejšja a z najšlechetňejšjeho úmislu podujatá.

To čo sťe žjadali, poslali sme Vám. Či bi sťe ňedovolili z Vašej básňe "Kikimora"2 tri prvje verše odňať? Tje tri verše sú vjac filosofickje a bez ňích báseň je pekní celok. Ostatňe ako chceťe.

Na naše Slovenskje veci tunajšje bou prišjeu pohon po tjeto dňi. Chceli Čitáreň zakázať, ale všetko prešlo dobre. - Pozdravujú Vás naši. Majťe sa dobre!

Váš

srďeční prjaťel
Ludevít Štúr
 

Pána Ďurka Šmída povesť "Šturičjanski mlin" som dostau a dám mu ďakuvať za jeho účasť v našom časopise. Úvod ale do povesťi je dlhí, bez zaujímavosťi a preto som ju aňi ňevidau. Prosím Vás, vskažťe mu toto s mojím srďečním pozdraveňím.

 
 

1 Lódi - pseudonym Ľ. Szeberényiho, prispievateľa do Pesti Hírlap, s ktorým Sládkovič polemizoval na stránkach Slovenských národných novín

2 Kikimora, Sládkovičova báseň, napokon vyšla až v roku 1861