< predchádzajúci list korešpondencia | späť ďalší list >

List Františkovi Palackému

List je Štúrovou odpoveďou z roku 1843 na Palackého záujem o nový spisovný jazyk. Ide o stručné oznámenie, že J. Kalinčiak, cestujúci do Nemecka, ústne hlbšie rozoberie dôvody a zámer novej slovenčiny, ako by to mohol podať na obmedzenom písanom priestore Ľ. Štúr.


 
 

V Břetislavě
1843 dne 7 října
 

Slovoutný Vysocectěný Pane!
 

Po krajanu našem a příteli mém drahém, p. Janu Kalinčákovi, teď do Němec se ubírajícím poroučím se Vám a děkuji při tom srdečně za laskavé upamatování, kteréž ste v lístku svém po bratřích Hroboňovcech mi poslaném na jevo dáti ráčil.

Věc, o níž ste mi psal, týkající se jazyka budoucích Národních Novin naších, jest tak důležitá a obsahu tak obšírného, že mi v listě, byť sebe větší byl, o ní pojednávati možna není. Tobych jen oustně vykonati mohl. Mezi tím přítel a dosavádní při národních prácech pomocník můj, p. Kalinčák, poví Vám o věci obšírněji, budete-li si toho přáti. Stanovisko, z kteréhož podle zdání mého na věc tuto hlavně se hleděti musí, jest kmen náš hluboko ještě stojící, kterýž se pozdvihnouti, k životu duchovnímu přivésti má. Kmen tento se ve všech jeho částkách do ohledu bráti musí. Myslil sem o věci té od roků, s rozželeným okem pohlédaje na kmen náš. Dejte mi nejpřiměřenější, nejjistější prostředek působiti naň, a já se ho uchopím, neboť pozdvihnutí kmene našeho Slovenského ,a toto jediné leží mi hluboko na srdci.

Poroučeje Vás Bohu a sebe do další laskavé paměti Vaší,

jsem Slovoutnosti Vaší

upřímý ctitel
Ludevít Štúr.