< predchádzajúci list korešpondencia | späť ďalší list >

List Lužickej mládeži

Ľ. Štúr navštívil kraj Lužických Srbov počas štúdia v Halle. Jeho list je adresovaný spoločnosti lužických študentov v Budyšíne, založenej krátko pred jeho príchodom 24. apríla 1839. Počas návštevy odporúčal srbským študentom niektoré podujatia, ktoré sa osvedčili v bratislavskej Spoločnosti. V liste povzbudzuje študentov, aby rozvíjali svoje slovanské cítenie a upevňovali zväzky s ostatnými Slovanmi.


 
 

Najmilší slovanskí bratia!
 

V Halle 1839 dňa 30. mája
 

S ťažkým srdcom opustil som Vás a Vašu krajinu, v ktorej som sa tak domácky cítil, v ktorej som našiel takú horlivú spoločnosť mladíkov, čo si za cieľ postavili vzdelávanie v materinskej reči a ňou hovoriaceho národa. Môj pobyt v krajine Vašich predkov, Vašich chrabrých otcov bol mi na radosť, ale aj na žiaľ; na radosť, že som v úplne slovanskom kraji, v kraji našich bratov pobudol, že som tam - čo je najdôležitejšie - mladíkov našiel, ktorí ma oprávnili k nádeji, že slovanská národnosť v Lužiciach sa udrží, ba ešte viac okreje a pripojí sa k duchovnému zväzku iných Slovanov; na žiaľ preto, že som našiel iba zvyšky chrabrého národa, ktorý kedysi, zhromaždený vôkol víťazného Miliducha1, staval sa udatne proti vtierajúcim sa cudzincom a na život a na smrť bojoval za svoje posvätné oltáre. Miliduch padol a jeho hrdinovia, jeho potomci úpeli pod presilou, cudzota sa čím ďalej tým viac vtiera a dnes je ich už iba niekoľko tisíc živých vôkol tamojších pahorkov a vŕškov, v ktorých spočívajú popolnice s prachom Miliducha a jeho hrdinov! Vy ste to, milí bratia, aj Vy ste svedkami tamojšieho osudu, ktorý viac alebo menej postihol aj iných Slovanov a ťažkou rukou vládol nad nimi.

Čím viac uvažujem o Vašom položení, čím viac sa vhĺbam do celého Slovanstva, tým chválitebnejší sa mi zdá Váš začiatok, tým krajšie Vaše predsavzatia. Uchovať to, čo Vy ste ešte našli, je Vašou svätou povinnosťou; tým ste Vy zaviazaní svojim otcom, ktorí v zdedenej reči zanechali Vám to najmilšie, to najdrahšie, čo mohli. Tým ste Vy zaviazaní sebe samým a svojim potomkom; tým ste zaviazaní Vy celému Slovanstvu. Len teda starostlivo priložte vždy ruku k raz započatému dielu a Slovanstvo Vám bude za to veľmi povďačné!

Predpokladám, že to i ono, na čo som Vás upozornil, prevzali ste do svojich pravidiel, čo sa dobre dá spojiť s tamojšími pomermi. Som pevne presvedčený, že to, čo som Vám radil, Vášmu krásnemu zjednoteniu zaistí vnútornou prípravou pevnosť a stálosť, o čo sa zvlášť musíte starať. Musí Vám záležať na zobecnení spoločnosti, na dopisovaní, na lepšej príprave posudkov Vašich prác, na recitovaní dobrých srbských kusov a na spievaní Vašich piesní vo veselých zhromaždeniach. Hneď teraz na počiatku musíte pracovať na tom, aby ste vošli do vzájomnosti s Vašimi vlastencami, roztrúsenými tu i tam po krajine, ako aj s vratislavskou a lipskou srbskou spoločnosťou. Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré máte, je usilovné štúdium iných slovanských nárečí a dejín iných bratských kmeňov, pretože iba tak budete môcť byť dokonalými Slovanmi v pravom zmysle toho slova.

Do Zhorelca prišiel som v ten istý deň, ako som sa s Vami rozlúčil. Druhého dňa stál som pri Königsheime pri Vašich starých oltároch, ktorých je tam veľmi mnoho. Začalo sa vyjasnievať a vyčasilo sa, keď som prebýval na týchto posvätných miestach. Po dlhej zime až tu som pocítil, že naozaj začína sa jar. Privítal som krásny príchod jari pri tých posvätných pomníkoch našich dávno pominulých otcov a zároveň aj príchod duchovnej jari, ktorá už vychádza nad Lužicami a - nad celým Slovanstvom. V ten deň prenocoval som u pána Lahodu, ktorého slovanské zmýšľanie sa mi páčilo, a druhého dňa zostal som v Laze u znamenitého, horlivého Seilera a u statočných, dobrých rodičov Smolera, Vášho vynikajúceho druha. Deň nato prišiel som do Kamenca, odtiaľ do Drážďan a po trojdennom tamojšom pobudnutí ponáhľal som sa naspäť do Halle. V Lipsku navštívil som nášho milého, horlivého Wanaka.

Píšteže mi teda hneď, ale srbsky. Len čo mi dáte na vedomie, že máte českú mluvnicu a slovník, budem Vám písať česky. Nateraz však lúčim sa s Vami všetkými, najmilší bratia, bozkávam Vás všetkých, v duchu na srdce Vás tisknem.

Váš brat Ľ. Štúr

 
 

1 Miliduch - hrdina a vodca polabských Slovanov, ktorý padol v boji proti Frankom v roku 806 - pozn. autorov stránky