< predchádzajúci list korešpondencia | späť ďalší list >

List Pavlovi Jozeffymu

Štúr písal tento list krátko pred protestným odchodom študentov z bratislavského lýcea.


 
 

Důstojný Vysocectěný Pane!
 

V Břetislavě 1844 dne 3 března
 

Počekal sem se psáním od 27. února, poněvadž naši, neviděvše již žádné jiné pomoci, odcházejí do Levoče na pokojnější místo. Všech v počtu odchází z Břetislavy 22. Poroučím ještě jednou těchto šlechetných, odhodlaných, pro věc naši trpět hotových mládenců otcovské péči Vaší, prose Vás nejvroucněji, aby ste jim ráčili slovem i skutkem pomahati, což že učiniti ráčíte, všickni od otcovského Vašeho Slovákům, tomu našemu utisknutému kmenu, nakloněného srdce očekáváme. Za šlechetné mladíky tyto panuje u všech naších veliký soucit, kterýž se i skutkem vyjevuje. Mezi odcházejícími jest i můj bratr Samuel, bohoslovec druhého roku. Na něho církev Brezovská čeká již, jako na budoucího kaplána, od měsíce srpna min. roku i čeká naň co nejdychtivěji, neberouc sobě žádného jiného za kaplána. I tamější p. farář Mareček toužebně ho očekává. On jde rovně do Levoče študia svá dokončiti a potom hnedky míní do Brezové za kaplána odejíti. Vás, Otče Laskavý, poněvadž tam na blíze bydliti ráčíte, prositi bude o posvěcení, podaje Vám všecko k tomu potřebné i splnomocnění od našeho p. Superintendenta, kteréž mu on dáti čili raději poslati slíbil. Bratr můj nekonečně se těší, že Vaší otcovskou rukou k ouřadu svému bude posvěcen i k rozšiřování království Božího na zemi mezi lid náš slovenský vyslán. Poroučím Vám tohoto bratra mého, Otče, já za pravdu Slováků těžce svíraný a pronasledovaný.

Na budoucí distriktuální convent hleděti budeme shromažditi co nejvíce našinců: kýž by jen i odjinud, jmenovitě od Vás, Otcové naši, i od vel. Seniorátů jiných okolí memoriály ko conventu tomu popřicházely. Tam se již musí jednou rozhodnouti ta otázka, kdo má voliti professora a kdy by potřeba byla i jeho náměstníka. Pakli se tam věc dobře neskončí, musí se přenesti naše stolice na jiné školy, kde nám místní convent bude příznivější. Poroučeje se Vám, jsem

Důstojnosti Vaší nejupřímější ctitel

Ludevít Štúr

 
 

pozn.: Samuel Štúr nakoniec nebol kaplánom v Brezovej