Výber z bibliografie Ľudovíta Štúra


Biografie
HURBAN, J. M.: Ľudovít Štúr. Rozpomienky. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1959.
SOJKOVÁ, Z.: Skvitne ešte život. Bratislava, Obzor 1971.
JURÍČEK, J.: Ľudovít Štúr. Bratislava, Mladé letá 1971
GOLÁŇ, K.: Ľudovít Štúr. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1956.
HUČKO, J.: Život a dielo Ľudovíta Štúra. Martin, Osveta 1988.
FORST, V.: Ľudovít Štúr. Praha, Melantrich 1986.
RUTTKAY, F.: Ľudovít Štúr 1815 - 1856. Bratislava, Obzor 1971.
 
Zborníky
Ľudovít Štúr. Život a dielo 1815 - 1856. Zborník materiálov z konferencie Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vedecký redaktor Vladimír Matula. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1956.
SEDLÁK, I. (zost.): Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 10. - 11. januára 1996 v Modre - Harmónii v rámci celonárodných podujatí Roka Ľudovíta Štúra. Martin, Matica slovenská 1997.
 
Ďalšia knižná literatúra
AMBRUŠ, J. (zost.): Ľudovít Štúr. Dielo I., II. Zlatý fond slovenskej literatúry. Bratislava, Slovenský Tatran 2003.
AMBRUŠ, J.: Ľudovít Štúr. Dielo v piatich zväzkoch, Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954.
Listy Ľudovíta Štúra I. - III. Pre tlač pripravil a poznámky napísal Jozef Ambruš. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1954, zv. 1 - 3.
Listy Ľudovíta Štúra IV. - Dodatky. Na vydanie pripravil Vladimír Matula. Bratislava, Národné literárne centrum - Dom slovenskej literatúry 1999.
ORMIS, J. V. (zost.): Súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955.
OSUSKÝ, S. Š.: Filozofia štúrovcov. Štúrova filozofia. Myjava, Tlačou kníhtlačiarne Daniela Pažického 1926, zv. 1.
ČIŽEVSKIJ, D.: Štúrova filozofia života. Kapitola z dejín slovenskej filozofie. Bratislava, SUS 1941.
DUPKALA, R.: Štúrovci a Hegel. Prešov, Manacon 2000.
Ľudovít Štúr: Reči a state. Red. K. Rosenbaum. Hviezdoslavova spoločnosť. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953.
Ľudovít Štúr: Hlas k rodákom. Výber zostavil J. Ambruš. Bratislava, Tatran 1971.
AMBRUŠ, J.: Slovo na čase I., II. Turčiansky sv. Martin, Kompas 1941.
VYVÍJALOVÁ, M.: Slovenskje národňje novini. Boje o ich povolenie. Martin, Osveta 1972.
RUTTKAY, F.: Ľudovít Štúr ako zakladateľ modernej slovenskej žurnalistiky. Bratislava, Novinársky študijný ústav 1966.
 
Periodiká
Slovenskje národňje novini (1845 - 1848) v troch zväzkoch. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry 1956.
Orol tatránski. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry 1956.
 
Výber z vydaného diela Ľudovíta Štúra
ŠTÚR, Ľ.: Starý a nový vek Slovákov. Bratislava, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov 1994.
ŠTÚR, Ľ.: Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Na vydanie pripravil H. Bartek. Turčiansky S. Martin, Kompas 1943.
Spisy Ľudovíta Štúra. O národných povestiach a piesňach plemien slovanských. Turčiansky Sv. Martin, Matica slovenská a Kníhtlač. účast. spolok 1932, zv. 2.
ŠTÚR, Ľ.: Das Slawenthum und die Welt der Zukunft. Na základě německého rukopisu vydal v původním znění, s kritickými poznámkami a úvodem Josef Jirásek. Bratislava, Učená společnost Šafaříkova 1931.
ŠTÚR, Ľ.: Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava, Slovenský inštitút medzinárodných štúdií 1993.
ŠTÚR, Ľ.: Spevy a piesne. Turč. sv. Martin, Matica slovenská 1929.

 
úvodná stránka